در صورت وجود عیب و ایراد در محصول تا 24 ساعت قابل برگشت می باشد ولی چنانچه مشتری از محصول بر اساس سلیقه ، رنگ و هر آنچه که مربوط به سلیقه مشتری می باشد، عودت محصول به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.